Luo, Tian, SFL, Chongqing Jiaotong University: FAH University of Macau, China